Računovodstvo – knjigovodstvo

Računovodstvo – knjigovodstvo

VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA
• Dnevnik
• Glavna knjiga
• Pomoćne knjige uzvrđene u skladu sa propisima i potrebama poduzetnika

SASTAVLJANJE TEMELJNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA
• Bilanca
• Račun dobiti i gubitka
• Bilješke uz financijska izvješća

OBRAČUN PLAĆA
• Izrada isplatnih lista i rekapitulacija
• Izrada kompletnih obračuna honorara vanjskih suradnika s propisanim davanjima
• Predavanje zakonom propisanih obrazaca nadležnim institucijama

OBRAČUN PDV-a
• Priprema mjesečnih odnosno godišnjih obračuna poreza na dodanu vrijednost

ZAVRŠNI RAČUN
• Izrada završnih računa sa svim propisanim prilozima za utvrđivanje poreza iz dobitka
• Izrada poreznih prijava / godišnjeg obračuna poreza na dohodak
• Izrada GFI

OSTALE USLUGE PO ŽELJI PODUZETNIKA
• Blagajničko poslovanje
• Putni nalozi, locco vožnja
• Ispisivanje virmana
• Obavljanje usluga prema poreznoj upravi – predavanje obrazaca, uvid u porezno knjigovodstvo
• Izrada statističkih izvješća
• Izrada bruto bilance
• Ostale administrativne osluge

Za sve ostale informacije kontaktirajte nas.

Komentiraj